English

Thực hiện chuỗi liên kết là nét đổi mới trong công tác quản trị chung của Petrovietnam

Ngày 24/8 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các chuỗi liên kết giá trị trong Tập đoàn.


Cùng dự có các Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam: Lê Xuân Huyên, Phạm Tiến Dũng, Lê Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Kinh tế Đầu tư đã trình bày báo cáo về tình hình triển khai các chuỗi liên kết giá trị trong Tập đoàn. Thực hiện các thông báo kết luận số 3763/TB-DKVN ngày 06/7/2021, số 5603/TB-DKVN ngày 30/9/2021 về thực hiện Chuỗi liên kết giá trị tại Petrovietnam, việc tham gia các chuỗi liên kết đã được các đơn vị quan tâm triển khai.


Toàn cảnh cuộc họp

Trong đó, một số chuỗi đã hình thành, hoạt động có kết quả, phát huy vai trò trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 và thị trường biến động thời gian qua như: Chuỗi dầu thô-vận chuyển-chế biến-bao tiêu và phân phối sản phẩm (NMLD Dung Quất); Chuỗi liên kết BSR-PVNDB-PVOIL trong điều phối và kinh doanh xăng dầu; Chuỗi liên kết PV GAS - PVOIL trong sản xuất xăng nền RON 91, DO sản phẩm đáy từ nguồn condensate. Đồng thời, một số chuỗi đang được nghiên cứu, xây dựng.

Các đơn vị, các Ban Tập đoàn đã đề xuất/xây dựng 24 chuỗi liên kết trong 4 khối: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (E&P); Khí-Điện-Đạm; Lọc hóa dầu & sản phẩm xăng dầu; Năng lượng tái tạo. Cơ sở pháp lý cũng như quy định nội bộ đã được Tập đoàn tập trung nghiên cứu, đề xuất/sửa đổi, hoàn thiện: Luật Dầu khí, Luật 69, Điều lệ, Quy định quản lý Dự án dầu khí trong nước, Quy định quản lý Hợp đồng dầu khí…


Đại diện Ban Kinh tế Đầu tư trình bày báo cáo

Ngoài những Chuỗi dự án đã được hình thành và triển khai thời gian dài, hiện nay danh mục các chuỗi đang được các đơn vị triển khai và nghiên cứu thực hiện là 23 chuỗi. Hiện tại, 07 chuỗi đã, đang thực hiện và 16 chuỗi đang được nghiên cứu triển khai. Trong đó, khối E&P và dịch vụ E&P có 4 chuỗi; khối Khí - Điện - Đạm có 9 chuỗi; khối Lọc hóa dầu và sản phẩm xăng dầu có 8 chuỗi; khối Năng lượng tái tạo NLTT có 2 chuỗi. Ngoài ra, một số đơn vị chủ động đề xuất xây dựng các Chuỗi: PV GAS, PV Power, BSR, PV OIL, PTSC, PV Chem...

Dựa trên hợp tác giữa các đơn vị trong sản xuất kinh doanh, sử dụng/mua bán các sản phẩm/dịch vụ thông qua hình thức hợp đồng... đã hình thành 6 chuỗi liên kết hợp tác kinh doanh.


Các điểm cầu trực tuyến

Bên cạnh hợp tác trong SXKD, để có thể tận dụng hiệu quả nguồn lực (nhân lực, kinh nghiệm, tài sản máy móc...), phát huy được năng lực của từng đơn vị để nâng cao sức cạnh tranh, tăng thị phần đối với các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Petrovietnam, các đơn vị triển khai nghiên cứu hợp tác, xây dựng các chuỗi liên kết đầu tư. Hiện tại đang có 17 chuỗi liên kết đầu tư. Việc hợp tác liên kết đầu tư giữa Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên, cũng như giữa các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn được quy định tại các văn bản pháp luật.

Trong bối cảnh hiện nay, Petrovietnam định hướng 02 nhóm Chuỗi liên kết đầu tư. Trong đó, nhóm 1 gồm các chuỗi có quy mô trong thẩm quyền của Petrovietnam và có thể sớm đưa vào vận hành. Nhóm này bao gồm các dự án hợp tác đầu tư thuộc các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn, có quy mô vừa phải, thuộc thẩm quyền xem xét, phê duyệt của Petrovietnam. Nhóm này được nhận định cần xem xét, tập trung chỉ đạo để sớm đưa vào vận hành, tạo doanh thu, lợi nhuận cho các đơn vị trong thời gian tới. Đây có thể coi là một giải pháp trong thúc đẩy công tác đầu tư của Tập đoàn trong bối cảnh hiện nay.

Nhóm 2 gồm các chuỗi có tính chiến lược, bảo đảm phát triển bền vững cho toàn Tập đoàn. Đây là các chuỗi đầu tư có tính chiến lược, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong tương lai. Các dự án trong Nhóm này có quy mô đầu tư lớn, quy trình thủ tục phê duyệt phức tạp nên cần có sự nghiên cứu, đánh giá và tổ chức triển khai bài bản, phân công nhiệm vụ và tiến độ rõ ràng.

Mục tiêu trong thời gian tới của việc hình thành các chuỗi liên kết giá trị nhằm tận dụng các lợi thế cạnh tranh, kinh nghiệm của các đơn vị dầu khí để sớm hình thành, đưa vào vận hành và phát triển các Chuỗi liên kết đầu tư, coi Chuỗi liên kết là một phần tất yếu và bắt buộc giúp các đơn vị, Tập đoàn phát triển trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Petrovietnam triển khai các giải pháp như: Sớm hoàn thiện Danh mục sản phẩm, dịch vụ chiến lược làm cơ sở định hình, phát triển các Chuỗi liên kết đồng bộ với Chiến lược phát triển của Petrovietnam/các đơn vị; Xây dựng Đề án chuỗi liên kết của Tập đoàn, danh mục hóa các chuỗi giá trị, hình thành hệ sinh thái cho từng lĩnh vực. Các đơn vị đánh giá kết quả đã đạt được, tối ưu/mở rộng quy mô, nâng cao lợi ích của các bên tham gia trong các Chuỗi đã triển khai; đồng thời, rà soát, lựa chọn, phát triển các Chuỗi mới, đảm bảo hiện thực hóa chuỗi giá trị đầu tư trong năm 2023.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới của Tập đoàn là đẩy nhanh công tác chuyển đổi số nhằm tối ưu phân bổ nguồn lực, trao đổi thông tin giữa các đơn vị; Đưa nhiệm vụ chuẩn bị, triển khai Chuỗi liên kết là nội dung giao ban định kỳ giữa Tập đoàn và các đơn vị để kịp thời xử lý các vướng mắc, thúc đẩy quá trình thực hiện.

Cũng tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện chuỗi liên kết giá trị tại đơn vị mình cũng như đề xuất các kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chuỗi liên kết cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong chuỗi. Lãnh đạo Tập đoàn cùng đại diện các Ban chuyên môn đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề kiến nghị của các đơn vị.


Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện chuỗi liên kết giá trị trong Tập đoàn và các đơn vị. Tổng Giám đốc nhấn mạnh đây là nét đổi mới trong công tác quản trị chung của Tập đoàn giúp Tập đoàn/các đơn vị phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đồng thời nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Tập đoàn trên thị trường trong nước và khu vực.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn đề nghị các Ban chuyên môn, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, rà soát hệ thống triển khai thực hiện các chuỗi liên kết và thường xuyên giám sát, kiểm tra đối với việc quản trị theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng yêu cầu đưa nhiệm vụ triển khai chuỗi liên kết giá trị vào quy chế đánh giá KPI của các đơn vị nhắm đánh giá hiệu quả của công tác quản trị nói chung trong Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo tiếp tục theo dõi giám sát việc triển khai các chuỗi liên kết giá trị đồng bộ với công tác quản trị khác của Tập đoàn. Đối với các chuỗi giá trị đã kết thúc thành công cần đưa vào nhóm theo dõi hiệu quả để tối ưu giá trị của chuỗi ngày càng tốt hơn.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị tiếp tục trao đổi thông tin nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực kết hợp xây dựng, bổ sung kiện toàn các chuỗi liên kết giá trị mới. Cùng với đó, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quy chế người đại diện của Tập đoàn tại các đơn vị để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chuỗi liên kết giá trị cũng như tăng cường công tác quản trị tại đơn vị.

https://petrovietnam.petrotimes.vn/

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP