Trang chủ  »  Thư viện ảnh  »  Đảng & Đoàn thể  »  Đảng ủy

Công tác kiểm điểm, phê và tự phê bình của các đảng viên. Công tác kiểm điểm, phê và tự phê bình của các đảng viên.
Đảng ủy PV OIL kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 Đảng ủy PV OIL kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4
Đảng ủy PV OIL kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 Đảng ủy PV OIL kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4
Hội nghị tập huấn cấp ủy phía Bắc Hội nghị tập huấn cấp ủy phía Bắc
Kết nạp Đảng viên PV OIL Kết nạp Đảng viên PV OIL
Lễ Tổng Kết 4 Năm Lễ Tổng Kết 4 Năm
ĐHĐB TCT Dầu VN (2010-2015) ĐHĐB TCT Dầu VN (2010-2015)