Trang chủ  »  Đảng & Đoàn thể  »  Công đoàn

Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bô, đoàn viên, công nhân viên ...

Nguyễn Mạnh Kha
Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam
Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam là Công đoàn cấp trên cơ sở, được thành lập từ tháng 6/2008 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim) và Công đoàn Công ty chế biến và Kinh doanh các sản phẩm Dầu mỏ (PDC). Kế thừa và phát huy truyền thống của hai đơn vị tiền thân trước đây, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, đến nay Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã thực sự lớn mạnh và trưởng thành, với mô hình hoạt động đa dạng và phong phú cùng với đội ngũ trên 2400 đoàn viên và 26 Tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Xác định được rõ vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển toàn diện của Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam luôn bám sát Nghị quyết của Công đoàn Dầu khí Việt Nam,
   
các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty, tích cực đổi mới tổ chức, nội dung và và phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên và người lao động trong toàn Tổng Công ty đoàn kết và ngày một phát triển.

Tập thể CBCNV Tổng công ty Dầu Việt Nam luôn tự hào với những quyết tâm và thành quả đã đạt được trong những năm qua, đồng thời cũng thật vinh dự được tiếp bước và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người lao động Dầu khí đi trước, tiếp tục viết nên những trang sử mới với những thành công mới. Đặc biệt hiện nay, đội ngũ CBCNV Tổng Công ty Dầu Việt Nam luôn ý thức được việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đóng góp và tạo tiền đề cho sự sự phát triển đi lên một cách toàn diện của Tổng Công ty Dầu Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

Những kết quả, thành tích và ý chí đó của đội ngũ người lao động PV OIL, đó là có sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, các cấp ủy Đảng Tổng Công ty Dầu Việt Nam, cùng với sự phối hợp tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị trong toàn hệ thống của PV OIL, đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực và ý chí quyết tâm cao của Tập thể CBCNV trong toàn Tổng Công ty trong suốt thời gian qua, chính vì vậy, tập thể CBCNV Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã và đang xây dựng được một hình ảnh PV OIL mới mẻ, năng động, sáng tạo; xây dựng nền tảng văn hóa mang bản sắc đặc thù riêng.

Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam kêu gọi toàn thể CBCNV trong toàn Tổng Công ty hãy tiếp tục phát huy truyền thống người lao động Dầu khí Anh hùng, đoàn kết một lòng, bằng sự nỗ lực, lao động sáng tạo, ý chí quyết tâm vì sự phát triển của PV OIL, hãy tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển của PV OIL, tiếp tục đóng góp xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lớn mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Các tin khác

[1]234