Chính thức phê duyệt giá trị doanh nghiệp PVOIL

Giá trị doanh nghiệp PVOIL (GTDN) để cổ phần hóa đã chính thức được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 1220/QĐ-BCT ngày 10/4/2017. GTDN PVOIL được xác định tại thời điểm 0h ngày 01/01/2016 là 10.342 tỷ đồng, trong đó, tài sản cố định chiếm 15,7%, đầu tư tài chính dài hạn chiếm 44,0%, giá trị lợi thế kinh doanh chiếm 1,6%.

Trên cơ sở GTDN được duyệt, PVOIL đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Phương án cổ phần hóa trình Chính phủ phê duyệt nhằm đảm bảo mục tiêu IPO trong tháng 6/2017.

 

PVOIL NEWS