Kiểm soát viên

ÔNG NGUYỄN ĐỨC THẮNG</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Kiểm soát viên chính</span>

ÔNG NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Kiểm soát viên chính

ÔNG PHẠM THANH SƠN</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Kiểm soát viên</span>

ÔNG PHẠM THANH SƠN
Kiểm soát viên

BÀ TRẦN THỊ PHƯỢNG</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Kiểm soát viên</span>

BÀ TRẦN THỊ PHƯỢNG
Kiểm soát viên

  KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Nguyễn Đức Thắng
Kiểm soát viên chính
2 Ông Phạm Thanh Sơn
Kiểm soát viên
3 Bà Trần Thị Phượng
Kiểm soát viên