Hội đồng thành viên

ÔNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Chủ tịch Hội đồng Thành viên</span>

ÔNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Chủ tịch Hội đồng Thành viên

ÔNG CAO HOÀI DƯƠNG </br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Thành viên Hội đồng Thành viên - Tổng Giám đốc</span>

ÔNG CAO HOÀI DƯƠNG
Thành viên Hội đồng Thành viên - Tổng Giám đốc

ÔNG LÊ VĂN NGHĨA</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Thành viên Hội đồng Thành viên</span>

ÔNG LÊ VĂN NGHĨA
Thành viên Hội đồng Thành viên

ÔNG NGUYỄN VIỆT THẮNG</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Thành viên Hội đồng Thành viên</span>

ÔNG NGUYỄN VIỆT THẮNG
Thành viên Hội đồng Thành viên

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn Chủ tịch Hội đồng Thành viên
2 Ông Cao Hoài Dương Thành viên Hội đồng Thành viên - Tổng Giám đốc
3 Ông Lê Văn Nghĩa Thành viên Hội đồng Thành viên
4 Ông Nguyễn Việt Thắng
Thành viên Hội đồng Thành viên