Hội cựu chiến binh

ÔNG NGUYỄN BÌNH LONG </br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Chủ tịch</span>

ÔNG NGUYỄN BÌNH LONG
Chủ tịch

ÔNG TRẦN CAO PHONG </br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Phó Chủ tịch</span>

ÔNG TRẦN CAO PHONG
Phó Chủ tịch

ÔNG TRẦN XUÂN MỸ </br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Phó Chủ tịch</span>

ÔNG TRẦN XUÂN MỸ
Phó Chủ tịch

ÔNG TRẦN THIỆN TRÚC</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Ban Thường vụ</span>

ÔNG TRẦN THIỆN TRÚC
Ủy viên Ban Thường vụ

ÔNG LÊ VĂN TIẾP</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Ban Thường vụ</span>

ÔNG LÊ VĂN TIẾP
Ủy viên Ban Thường vụ

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Dầu Việt Nam Khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Nguyễn Bình Long
Chủ tịch
2 Ông Trần Cao Phong Phó Chủ tịch
3 Ông Trương Xuân Mỹ Phó Chủ tịch
4 Ông Lê Văn Tiếp
Ủy viên Ban Thường vụ
5 Ông Trần Thiện Trúc
Ủy viên Ban Thường vụ
6 Ông Nguyễn Hữu Định
Ủy viên Ban chấp hành
7 Ông Vũ Huy Hải
Ủy viên Ban chấp hành
8 Ông Nguyễn Đức Hoạch
Ủy viên Ban chấp hành
9 Ông Đỗ Việt Hùng
Ủy viên Ban chấp hành
10 Ông Lê Việt Hưng
Ủy viên Ban chấp hành
11 Ông Đinh Văn Lực Ủy viên Ban chấp hành
12 Bà Bùi Thị Thanh Nhắn
Ủy viên Ban chấp hành
13 Ông Nguyễn Trung Thành Ủy viên Ban chấp hành
14 Ông Lê Viết Thiện
Ủy viên Ban chấp hành
15 Ông Nguyễn Văn Toàn
Ủy viên Ban chấp hành
16 Ông Ngô Phương Trung
Ủy viên Ban chấp hành
17 Ông Lê Thanh Vĩnh
Ủy viên Ban chấp hành